NAMN OCH HEMORT

1 §

Föreningens namn är Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. Föreningens hemort är Åbo och protokollspråk svenska.

Föreningen är en lokalavdelning inom Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry, nedan kallat Förbundet. Genom Förbundet hör föreningen till International Federation of University Women, IFUW.

 

UPPGIFT OCH VERKSAMHET

Föreningens uppgift är att vara en förbindelselänk mellan kvinnor med akademisk slutexamen, stöda deras samhörighet och yrkeskompetens.

Föreningen verkar för sitt ändamål genom möten, utbildning, föredrag, klubbaftnar, exkursioner och genom samarbete med andra motsvarande föreningar.

Föreningen kan utdela stipendier, till medlemmar, dock bara i undantagsfall.

Föreningen har rätt att förvärva och äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom, ta emot gåvor och testamenten och att öka sina tillgångar genom att ordna fester, lotterier och insamlingar, sedan den inhämtat behövliga tillstånd härtill.

 

MEDLEMMAR

Föreningen består av ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och extra medlemmar. Nya medlemmar antas av föreningens styrelse.

Varje i Finland bosatt kvinna, som i Finland eller utomlands har avlagt en akademisk slutexamen vid ett universitet eller en högskola eller avlagt en högre yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola kan bli ordinarie medlem i föreningen

oberoende av etnisk härstamning, religion, medborgarskap eller politisk ståndpunkt

Förbundets centralstyrelse godkänner examina som krävs för medlemskap.

Varje kvinna som är medlem i en utländsk systerförening till Kvinnliga Akademiker och som vistas i Finland är berättigad att bli extra medlem. Extra medlem har inte rösträtt och kan inte väljas i föreningens styrelse.

Ordinarie och extra medlemmar betalar årligen medlemsavgift, vars storlek beslutas på valmötet.

Hedersmedlem kan kallas om styrelsen enhälligt så besluter. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Medlem som önskar avgå ur föreningen bör skriftligen meddela om detta till styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Avgående medlem är dock skyldig att erlägga medlemsavgift för det löpande året. Medlem, som två år i rad inte betalat medlemsavgift, kan enligt styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.

 

MÖTEN

Föreningen har årligen två ordinarie möten: Årsmöte och valmöte. Andra möten hålls då föreningens möte eller styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller det av styrelsen, för behandling av ett givet ärende.

Styrelsen utfärdar kallelse till föreningens möte antingen genom annons i Förbundets eget medlemsblad, i en i Åbo utkommande svenskspråkig tidning eller genom personlig, skriftlig kallelse.

Kallelsen bör utfärdas minst sju (7) dagar före mötet. Möten kan hållas även på annan ort än föreningens hemort.

10§

Ärenden som skall behandlas på årsmötet skall skriftligt framföras till styrelsen senast första januari, och ärenden som skall behandlas på valmötet senast första oktober.

 

ÅRSMÖTET

11§

Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång.

Där behandlas följande frågor:

1)styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut och revisionsberättelse

2)fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

3) innevarande års verksamhetsplan

4) val av representanter till Förbundets möten

5) frågor som styrelsen anser bör behandlas på årsmötet i avseende Föreningslagens §24

6) övriga i kallelsen nämnda ärenden

 

VALMÖTET

12§

Föreningens valmöte hålls före december månads utgång.

Där behandlas följande frågor:

1) fastställande av medlemsavgiften

2) fastställande av budget för följande verksamhetsår

3) val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

4) val av två revisorer och två suppleanter för dem

5) frågor som styrelsen anser bör behandlas på valmötet i avseende Föreningslagens §24

6) övriga i kallelsen nämnda ärenden

Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

 

STYRELSE

13§

Föreningen representeras och dess angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och sex (6) medlemmar och två (2) suppleanter. Ordföranden väljs för ett kalenderår och övriga medlemmar för två (2) år.

En styrelsemedlem kan omväljas. Valet förrättas med slutna sedlar om någon så begär.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Kassören kan också väljas utom styrelsen.

Om styrelsemedlem avgår under pågående mandatperiod kan ny medlem väljas på föreningsmötet för resterande mandatperiod.

14§

Styrelsen sammankallas av ordföranden (eller då hon har förhinder av viceordföranden) eller då två styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst tre medlemmar är närvarande. Vid styrelsemötena förs protokoll. Styrelsen kan utse kommitteer med uppdrag att sköta eller förbereda olika ärenden.

15§

Föreningens namn tecknas av antingen ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören.

 

VERKSAMHETS- OCH REDOVISNINGSÅR

16§

Föreningens verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderåret.

17§

Kassören bör sända redovisningen till revisorerna i god tid före årsmötet. Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och skall till årsmötet avge berättelse om sin granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper samt ett utlåtande om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och kassören.

Styrelsen bör få revisionsberättelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

 

ÄNDRING AV STADGARNA

18§

Beslut om ändring av dessa stadgar bör göras vid ett ordinarie möte och omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Förslag om ändring av föreningens stadgar skall särskilt nämnas i möteskallelsen.

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

19§

Beslut om upplösning av föreningen bör göras vid två (2) på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena är ett ordinarie möte, samt vilkas intervall är minst en (1) månad. Föreningen anses upplöst om vid vardera mötet minst två

tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna varit för en upplösning. Förslag om upplösning av föreningen bör särskilt nämnas i möteskallelsen.

Om föreningen upplöses, överlämnas dess tillgångar till någon i Finland verkande, svensk sammanslutning med rättshandlingsförmåga, som tjänar föreningens uppgift och verksamhet enl. §2.

20§

I övrigt följs föreningslagen

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Stadgar